REGULAMIN KONKURSU ,,Czekoladowe lato”
§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Konkursem” jest Manufaktura Czekolady sp. z o.o. ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki
NIP: 118 208 68 28 (dalej „Organizator”).

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej “Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).
Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Laureata Konkursu w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 1 poniżej. W posiedzeniach Komisji, w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, muszą uczestniczyć wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą podejmowane większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.
Konkurs trwa od 28.06.2023 do 07.07.2023, godz. 23:59:59.
Konkurs jest organizowany w mediach społecznościowych Facebook (dalej „Facebook”).
Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z serwisem Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs, w tym wydanie nagród do zwycięzców; każdy z uczestników biorąc udział w Konkursie musi akceptować zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności za przeprowadzenie i rozliczenie Konkursu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród
Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania Zadania konkursowego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz które posiadają konto na portalu Facebook.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin pracowników ww. podmiotów tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe o treści ,,Napisz w komentarzu, który produkt Manufaktury Czekolady chciałbyś spróbować oraz uzasadnij swój wybór” pod postem konkursowym na platformie Facebook.
(dalej „Zgłoszenie konkursowe”).
Zgłoszenie konkursowe wstawione przez Uczestnika nie może naruszać regulaminu Facebook, nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub firm niezwiązanych z Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji zdjęć już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe musi być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
Zgłoszenia Konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia wymogu określonego w ust. 4 powyżej. Zgłoszenia Konkursowe zawierające treści wskazane w ust. 4 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
jest wyłącznym autorem Zgłoszenia konkursowego;
przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia konkursowego.
wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zgłoszenia konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz na publikację zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w ramach kanałów social media;
zgłoszenie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;
zgłoszenie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych.
7. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub Zleceniodawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.
8. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Zgłoszeń konkursowych, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
10. Nie będą brane do konkursu i oceniane przez Komisję Konkursową umieszczone w komentarzach pod postem z pytaniem konkursowym zdjęcia lub filmy, nawiązujące do pytania konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników polegające na publikacji w związku z Konkursem jakichkolwiek zdjęć lub filmów, w szczególności za naruszenia cudzych praw do takich materiałów i praw do wizerunku osób w nich utrwalonych, wynikłe z takiej publikacji.

§ 3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu
Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką Konkursu, wyłoni jednego zwycięzcę.
Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 10.07.2023 w komentarzu pod postem konkursowym.
Zwycięzca zostanie także powiadomiony o wygranej osobiście poprzez prywatną wiadomość na serwisie Facebook.
Zwycięzca w ciągu 7 dni roboczych od momentu powiadomienia, jest zobowiązany do wskazania imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody oraz numeru telefonu komórkowego.

§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania

Nagrodą główną jest czekoladowy zestaw produktów o wartości 100 zł.
Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
Prawo do nagrody jest niezbywalne.
Nagrody będą wysłane do Zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej w okresie najpóźniej do 17.07.2023.
Organizator zastrzega, iż nagroda będzie wysyłana wyłącznie na adres podany przez Zwycięzcę, pozostającego w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
Jeżeli Zwycięzca nie wskaże danych o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu we wskazanym tam terminie, podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, Laureat traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwe wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzcę i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres:
Manufaktura Czekolady sp. z o.o.
ul. Ludowa 14
05-092 Łomianki z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs”
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą – odpowiedź na reklamację uznaje się za dostarczoną.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 6 Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego oraz prawa pokrewne.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Manufaktura Czekolady sp. z o.o.
ul. Ludowa 14
05-092 Łomianki
NIP: 118 208 68 28
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłaniu nagród do zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1c RODO jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy podatkowe).
Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, w tym Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Uczestników do Administratora oraz czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu), chyba że zostanie przez Uczestnika zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z zastrzeżeniem przechowywania dalszego jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).
Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania nagrody jeżeli zostanie przyznana.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.
§ 7 Postanowienia końcowe
Regulamin dostępny jest w okresie trwania konkursu w linku umieszczonym w poście konkursowym.
W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, w tym kwestii związanych z wysyłką nagród, interpretacji zapisów Regulaminu itp. uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profil Manufaktury Czekolady w serwie Facebook.
W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania.
W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.